California High-Speed Rail Authority Order of Adjournment and Meeting

10 հունիսի 2021 թ
Երեկոյան 18:30

Download Agenda

* On March 17, 2020, Governor Newsom issued Executive Order, N-29-20 regarding the COVID-19 outbreak. This order removes the requirement that a location is made available for the public to gather for purposes of observing and commenting at the meeting.

Pursuant to Government Code Section 11128.5, the regularly noticed meeting of the California High-Speed Rail Authority Board held on May 24, 2021, was adjourned to the date and time noted above.  The meeting on June 10, 2021, will be for the purpose of further consideration and action regarding the item on the Meeting Notice and Agenda:

Webcast available at:
www.hsr.ca.gov

Agenda ItemResponsible PartyԿարգավիճակApprox. Duration

 1. Closed Session

  The Authority will meet in closed session pursuant to Government Code section 11126(e) to confer with Counsel with regard to the following litigation: Authority v. USDOT; Elaine L. Chao; Federal Railroad Administration; Ronald L. Batory (United States District Court, Northern District Case No. 19-cv-02754-JD)

  The Authority will meet in closed session pursuant to Government Code section 11126(a) to confer with Counsel on a public employee evaluation matter.
  A. Fowler/ S. WychoffN / AN / A

  Reasonable Accommodation for Any Individual

  Requests for reasonable accommodations, such as interpreters or assistive listening devices, require at least one-week advance notice prior to the meeting/event. Please submit request to the High-Speed Rail Authority’s Equal Employment Opportunity (EEO) Branch at (916) 324-1541 or via email at boardmembers@hsr.ca.gov.

  Adaptaciones razonables

  Las solicitudes de adaptaciones razonables, como intérpretes o dispositivos de audición asistida, requieren al menos una semana de aviso previo antes de la reunión/evento. Haga su solicitud en la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity, EEO) de la Autoridad del Sistema Ferroviario de Alta Velocidad al (916) 324-1541 o por correo electrónico a boardmembers@hsr.ca.gov.

  合理便利設施

  如需同聲傳譯或助聽設備等合理的便利設施,需至少在會議/活動前一周給出提前通知。請提交申請至高速鐵路管理局的公平就業機會(EEO)辦公室,電話為(916) 324-1541,或請發送電郵至 boardmembers@hsr.ca.gov.

  Mga Makatuwirang Kaluwagan

  Ang mga kahilingan para sa makatuwirang kaluwagan, tulad ng tagapagsalin ng wika o kagamitang pantulong sa pagdining, ay nangangailangan ng isang linggung paunang abiso bago ang pagpupulong/kaganapan. Mangyaring magsumite ng kahilingan sa Sangay ng Pantay na Pagkakataon sa Trabaho (Equal Employment Opportunity, EEO) ng Awtoridad ng Mabilis na Tren (High-Speed Rail Authority) sa (916) 324-1541 o sa pamamagitan ng email sa boardmembers@hsr.ca.gov.

  합리적인 편의서비스

  통역사 또는 청취 지원 장치 등의 합리적인 편의서비스에 대한 요청은 미팅/행사 적어도 1주일 전에 요청해야 합니다. 요청서를 고속철도청 평등한 고용기회(EEO) 지점, (916) 324-1541 또는 이메일boardmembers@hsr.ca.gov.로 보내 주십시오.

  การอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม

  หากต้องการขอรับการอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เช่น ล่ามหรืออุปกรณ์ช่วยฟัง ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม/การจัดงานอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ โปรดส่งคำขอไปยังสำนักงานสาขาโอกาสการจ้างงานที่เท่าทียมกัน (EEO) ของการรถไฟความเร็วสูงที่หมายเลข (916) 324-1541 หรือผ่านทางอีเมลที่ boardmembers@hsr.ca.gov.

  Info Center

  Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմինը ջանք չի խնայում, որպեսզի վեբ-կայքը և դրա բովանդակությունը համապատասխանեն AՀԳ-ի մանդատների պահանջներին, համաձայն Կալիֆորնիայի նահանգի մոնտաժված վեբ բովանդակության հասանելիության ուղեցույցների 2.0 մակարդակի AA ստանդարտի: Եթե դուք փնտրում եք որոշակի փաստաթուղթ, որը չի գտնվում Կալիֆոռնիայի գերարագ երկաթուղային մարմնի կայքում, կարող եք փաստաթղթի վերաբերյալ պահանջ ներկայացնել «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի ներքո ՝ «Հանրային գրառումների մասին» օրենքի էջի միջոցով: Եթե կայքի կամ դրա բովանդակության վերաբերյալ հարցեր ունեք, դիմեք Մարմնին ՝ info@hsr.ca.gov.