ਬੋਰਡ ਮਤੇ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਮਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.

2023 ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ

2022 ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ

2021 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

2020 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

2019 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

2018 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

2017 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

2016 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

2015 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

2014 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

2013 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

2012 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

2010 ਬੋਰਡ ਮਤੇ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2.0 ਲੈਵਲ ਏਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@hsr.ca.gov.