Speaker Bureau

Ang California High-Speed Rail Authority Speakers Bureau ay naglalayon na turuan at ipaalam sa publiko ang tungkol sa California High-Speed Rail program (Programa). Ang Speakers Bureau ay binubuo ng mga kinatawan ng Programa at mga indibidwal na handang makipag-usap sa iyong grupo, organisasyon, asosasyon o industriya. Maaaring saklawin ng mga presentasyon ang isang pangkalahatang-ideya ng programa ng high-speed rail sa buong estado at/o mga paksa ng indibidwal na proyekto kabilang ang pagpaplano, kapaligiran, inhinyero, konstruksiyon, at mga pagkakataon sa negosyo.

Upang humiling ng tagapagsalita, ang online na Speaker Request Form na makikita sa ibaba ay dapat isumite nang hindi bababa sa anim na linggo bago pa man. Susundan ng staff ng Speakers Bureau ang contact na nakatala sa form para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kaganapan. Maaari kang humiling ng isang partikular na tagapagsalita ng programa (isama ang pangalan sa online na kahilingan). Gayunpaman, kung hindi available ang iyong gustong tagapagsalita, makikipagtulungan sa iyo ang Speakers Bureau upang makahanap ng angkop na kapalit.

Kapag naisumite at nasuri na ang iyong kahilingan, makikipag-ugnayan sa iyo ang Speakers Bureau sa loob ng dalawang linggo. Ang Speakers Bureau ay hindi magagarantiya na ang lahat ng mga kahilingan ay mapupunan.
Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa iyo at pagbibigay sa iyong samahan at pangkat ng impormasyon tungkol sa programa ng riles na may matulin na bilis.

Form ng Kahilingan ng Speaker

Speakers Bureau

TRANSLATION

Para sa konsulta at / o suporta sa pagsasalin, tumawag sa (916) 324-1541 o email info@hsr.ca.gov.

Para sa tulong ng TTY / TTD, tumawag sa (800) 881-5799 o sa California Relay Service sa 711.

Makipag-ugnay

Mga Pakikipag-ugnay sa Komunikasyon at Media
(916) 322-1422
news@hsr.ca.gov

Opisyal sa Pagkapribado
(916) 324-1541
privacyofficer@hsr.ca.gov

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.