Pamagat VI Program

Ang California High-Speed Rail Authority (Awtoridad) ay nakatuon sa pagtiyak na walang sinumang tao, sa batayan ng lahi, kulay, pambansang pinagmulan, kasarian, edad o kapansanan ay maibukod mula sa pakikilahok sa, ay tanggihan ang mga benepisyo ng, o kung hindi man napailalim sa diskriminasyon sa ilalim ng anumang programa o aktibidad sa disenyo, konstruksyon at pagpapatakbo ng sistema ng tren na may bilis.

Pamagat VI

Ang titulong VI ng Batas sa Karapatang Sibil ng 1964 ay nagbabawal sa diskriminasyon batay sa lahi, kulay o pambansang pinagmulan sa mga programa o aktibidad na tumatanggap ng pederal na tulong pinansyal. Ang mga karapatan ng kababaihan, matatanda at may kapansanan ay protektado sa ilalim ng mga kaugnay na batas.

Limitadong Kasanayan sa Ingles

Ang Limitadong Kasanayan sa Ingles (LEP) ay isang term na ginamit upang ilarawan ang mga indibidwal na hindi nagsasalita ng Ingles bilang kanilang pangunahing wika at na may limitadong kakayahang magbasa, sumulat, magsalita o maunawaan ang Ingles. Magbibigay ang Awtoridad ng libreng tulong sa wika sa mga indibidwal na nakasalamuha namin o tuwing ang isang indibidwal na LEP ay humihiling ng tulong sa wika.

Hustisya sa Kapaligiran

Ang Katarungan sa Kapaligiran (EJ) ay ang patas na pagtrato sa mga tao ng lahat ng lahi, kultura, at kita, kabilang ang populasyon ng minorya at may mababang kita, na patungkol sa kaunlaran, pag-aampon, pagpapatupad at pagpapatupad ng mga batas at patakaran sa kapaligiran. Isinasama ng Awtoridad ang mga pagsasaalang-alang ng EJ sa programa nito, mga patakaran at aktibidad upang mabawasan ang hindi katimbang na masamang epekto, partikular sa populasyon ng minorya at mababa ang kita

Pananagutan ng Coordinator ng Pamagat VI ng Awtoridad na magbigay ng pamumuno, direksyon at patakaran upang matiyak ang pagsunod sa Pamagat VI at mga kaugnay na batas. Para sa karagdagang impormasyon makipag-ugnay sa Pamagat VI Program sa 916-324-1541 o PamagatVICoordinator@hsr.ca.gov.

Mga Patakaran sa Pamagat VI

Pamagat VI Program

Titulo VI Diskriminasyon na Reklamo

Mga Ulat ng Pamagat VI

Mga Publikasyon

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Titulo VI Denuncia Procedimientos

Publicación

Title VI Program

TRANSLATION

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website ay isinalin sa isang angkop na wika at kultura na paraang. Ang pagsasaalang-alang ay inilalagay sa bokabularyo ng wika, balarila, bantas, istilo at antas ng pagsasalita upang maipakita ang kultura at lipunan ng target na madla.

Kung kailangan mo ng isang partikular na dokumento sa isinalin na website ng High-Speed Rail Authority ng California, maaari kang magsumite ng isang kahilingan sa pagsasalin ng dokumento sa Coordinator ng Title VI sa pamamagitan ng email sa PamagatVICoordinator@hsr.ca.gov.

Makipag-ugnay

Pamagat VI
(916) 431-2930
info@hsr.ca.gov

Ginagawa ng California High-Speed Rail Authority ang bawat pagsisikap upang matiyak na ang website at ang mga nilalaman nito ay nakakatugon sa inatasang mga kinakailangan ng ADA ayon sa utos ng Estado ng California na Batayan sa Pag-access sa Nilalaman ng Web na pamantayang 2.0 Antas AA. Kung naghahanap ka para sa isang partikular na dokumento na hindi matatagpuan sa website ng California High-Speed Rail Authority, maaari kang humiling ng isang dokumento para sa ilalim ng Public Records Act sa pamamagitan ng pahina ng Public Records Act. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa website o mga nilalaman nito, mangyaring makipag-ugnay sa Awtoridad sa info@hsr.ca.gov.