Báo cáo chi tiêu hợp đồng tháng 7 năm 2019

Tên nhà cung cấp / nhà thầuNgày bắt đầuNgày cuốiSử dụng cho Doanh nghiệp Nhỏ2Giá trị hợp đồng
(A)
Số tiền gặp khó khăn
FY2018-19
Chi tiêu Thực tế
(B)
Thăng bằng
(A - B = C)
Dự báo chi tiêu
FY2018-19
Chi phí dự báo (cho đến thời hạn hợp đồng)Mô tả dịch vụ
AbleGov *0.0%$3,172$3,172$0 $3,172 $3,172$3,172Adobe Designer
Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP4/11/172/28/20NA$1,000,000$356,737$168,376 $831,624 $409,773$1,000,000Tư vấn pháp lý về giấy phép và giải phóng mặt bằng môi trường
Tập đoàn dịch vụ xây dựng Alliant Insurance Services Inc.9/23/147/24/19NA$1,056,053$0$990,050 $66,003 $0$1,056,053Môi giới bảo hiểm và dịch vụ hành chính xây dựng
Allsteel *0.0%$43,411$43,411$0 $43,411 $0$43,411Đồ nội thất kiểu mô-đun - San Jose
Allsteel *100.0%$13,918$554$13,364 $554 $13,918$13,918Đồ nội thất kiểu mô-đun - Sacramento
Allsteel *0.0%$31$0$0 $31 $31$31Văn phòng phẩm
Arcadis US Inc.11/7/147/31/1930.7%$71,844,690$5,772,872$62,378,883 $9,465,807 $15,436,194$71,844,690Quản lý Dự án và Xây dựng cho CP2 -3
Arcadis US Inc.-$6,000,000$0$0 -$6,000,000$0-$6,000,000Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi; Giảm tài trợ
Arcadis US Inc.$7,100,000$0$0 $7,100,000$0$7,100,000Sửa đổi #2 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$72,944,690$5,772,872$62,378,883$10,565,807$15,436,194 $72,944,690
Liên kết Dịch vụ Quyền của Con đường, Inc3/20/172/28/2191.5%$7,330,000$2,362,317$1,805,493 $5,524,507 $3,092,413$7,330,000Cung cấp dịch vụ quyền ưu tiên và tài sản bất động sản
Liên kết Dịch vụ Quyền của Con đường, Inc$3,500,000$0$0 $3,500,000 $0$3,500,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Tổng phụ$10,830,000$2,362,317$1,805,493$9,024,507$3,092,413$10,830,000
Avantpage *0.0%$65$65 $0 $65 $65$65Dịch vụ dịch thuật
Bản dịch Avantpage *0.0%$652$0$0 $652 $652$652Dịch vụ dịch thuật
Người mua Axe Depot *0.0%$194$194$0 $194 $194$194Văn phòng phẩm
Baker và Miller PLLC9/28/1512/31/20NA$2,000,000$211,641$240,534$1,759,466 $621,646$2,000,000Cung cấp cố vấn pháp lý liên quan đến các thủ tục liên quan đến Ban Vận tải Liên bang
Baker và Miller PLLC$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Baker và Miller PLLC-$500,000$0$0 -$500,000$0-$500,000Sửa đổi #2 - Giảm tài trợ
Baker và Miller PLLC$0$0$0 $0$0$0Sửa đổi #3 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$1,500,000$211,641$240,534$1,259,466$621,646$1,500,000
Hamner, Jewell, & Associates, một bộ phận của Beacon Integrated Professional Resources, Inc.1/14/1510/31/1999.9%$4,227,000$0$4,227,000 $0 $82,725$4,227,000Cung cấp dịch vụ quyền ưu tiên và tài sản bất động sản
Hamner, Jewell, & Associates, một bộ phận của Beacon Integrated Professional Resources, Inc.$773,000$0$757,855 $15,145 $773,000$773,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Hamner, Jewell, & Associates, một bộ phận của Beacon Integrated Professional Resources, Inc.$977,000$0$97,671$879,329 $314,819$977,000Sửa đổi #2 - Tăng tài trợ
Hamner, Jewell, & Associates, một bộ phận của Beacon Integrated Professional Resources, Inc.-$250,000$0$0 -$250,000$0-$250,000Sửa đổi #3 - Giảm tài trợ
Hamner, Jewell, & Associates, một bộ phận của Beacon Integrated Professional Resources, Inc.$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #4 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$5,727,000$0$5,082,527$644,474$1,170,545$5,727,000
Bender Rosenthal, Inc.3/20/172/28/2114.4%$7,330,000$3,939,853$2,531,648 $4,798,352 $4,600,829$7,330,000Cung cấp dịch vụ quyền ưu tiên và tài sản bất động sản
Bender Rosenthal, Inc.$3,500,000$0$0 $3,500,000 $0$3,500,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Tổng phụ$10,830,000$3,939,853$2,531,648$8,298,352$4,600,829$10,830,000
Công ty Đường sắt BNSF ("BNSF")2/13/159/30/19NA$5,000,000$784$4,999,216$784 $1,002,297$5,000,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Công ty Đường sắt BNSF ("BNSF")12/20/1612/31/21NA$12,040,600$7,493,629$4,546,971$7,493,629 $8,810,865$12,040,600Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Công ty đường sắt BNSF2/14/186/30/19NA$2,000,000$470,672$1,040,672$959,328 $1,000,000$2,000,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Cầu Micro *0.0%$26,250$0$0 $26,250 $26,250$26,250Phần mềm
Briggs Field Services, Inc1/14/1510/31/1974.6%$3,885,000$297,341$3,587,659$297,341 $478,617$3,885,000Cung cấp dịch vụ quyền ưu tiên và tài sản bất động sản
Briggs Field Services, Inc$250,000$250,000$0 $250,000 $0$250,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Briggs Field Services, Inc$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$4,135,000$547,341$3,587,659$547,341$478,617$4,135,000
Burkett's Office Supply Inc *100.0%$53$0$0$53$0$53Văn phòng phẩm
Burkett's Office Supply Inc *0.0%$10$10$0$10 $10$10Văn phòng phẩm
Công ty Kỹ thuật Burns & McDonnell, Inc.9/22/168/31/20NA$890,000$302,786$108,798$781,202 $317,704$890,000Thỏa thuận nhân sự cho các báo cáo môi trường
Công ty Kỹ thuật Burns & McDonnell, Inc.$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$890,000$302,786$108,798$781,202$317,704$890,000
Lợi thế vốn *NA$521$39$482$39 $521$521Thư mục quốc hội
Chuyển phát nhanh C&C *90.0%$497$50$447$50 $497$497Văn phòng phẩm
Chuyển phát nhanh C&C *0.0%$320$320$0$320 $320$320Văn phòng phẩm
Chuyển phát nhanh C&C *0.0%$261$261$0$261 $261$261Văn phòng phẩm
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ CA *NA$150$150$0$150 $150$150Hội nghị
Sở Công viên và Giải trí California9/25/1412/31/22NA$495,048$0$495,048 $0$0$495,048Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét môi trường đối với tài liệu tài nguyên văn hóa
Sở Công viên và Giải trí California$922,401$0$922,401 $0 $325,867$922,401Sửa đổi #1 - sửa đổi phạm vi công việc; kéo dài thời hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Sở Công viên và Giải trí California$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Sở Công viên và Giải trí California$2,318,746$0$0 $2,318,746 $0$2,318,746Sửa đổi #3 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$3,736,195$0$1,417,449$2,318,746$325,867$3,736,195
Tuần tra đường cao tốc California1/1/1612/31/20NA$49,714$3,082$46,632$3,082 $0$49,714Dịch vụ bảo vệ
Tuần tra đường cao tốc California$259,000$111,814$2,133$256,867 $0$259,000Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tuần tra đường cao tốc California$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$308,714$114,896$48,765$259,949$0$308,714
Tuần tra đường cao tốc California3/12/198/31/19NA$318,582$0$0$318,582$0$318,582Kiểm tra cơ sở vật chất
Bảo tàng California *NA$460$0$0$460$0$460Cơ sở vật chất cho thuê
California Rail Builders, LLC2/29/1612/31/2013.7%$444,247,000$59,056,090$161,427,595$282,819,405 $133,832,166$444,247,000Dự án xây dựng
California Rail Builders, LLC$44,416,002 $0$0 $44,416,002 $0$44,416,002Tổng của 31 lệnh thay đổi đã thực hiện
Tổng phụ$488,663,002$59,056,090$161,427,595$327,235,408$133,832,166$488,663,002
Báo cáo California, LLC1/8/1811/30/20NA$11,000$4,588$6,412$4,588 $1,400$11,000Dịch vụ phiên âm và báo cáo tốc ký được chứng nhận
Báo cáo California, LLC$22,000$11,000$0 $22,000 $0$22,000Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$33,000$15,588$6,412$26,588$1,400$33,000
Ngoại trưởng California *NA$3,750$2,625$1,125$2,625 $2,625$3,750Cho thuê phòng
Ủy ban Đất đai Bang California1/26/1911/30/23NA$49,999$9,547$453$49,546 $0$49,999Hỗ trợ thuê đất
CDW Government LLC *NA$86,020$86,020$0$86,020 $86,020$86,020Thiết bị điện
Quận thủy lợi trung tâm California12/2/166/30/20NA$143,527$121,688$16,005$127,522 $121,688$143,527Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Quận thủy lợi trung tâm California$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$143,527$121,688$16,005$127,522$121,688$143,527
CenturyLink Communications, LLC1/9/176/30/19NA$19,100$3,000$0$19,100 $3,000$19,100Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
CenturyLink Communications, LLC3/2/176/30/20NA$27,260$13,630$0$27,260 $13,630$27,260Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
CenturyLink Communications, LLC$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$27,260$13,630$0$27,260$13,630$27,260
Chaudhary và Associates, Inc.3/28/146/30/2198.3%$3,200,000$0$3,200,000 $0 $0$3,200,000Có được các cuộc khảo sát đất đai cần thiết
Chaudhary và Associates, Inc.$400,000$0$400,000 $0 $0$400,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Chaudhary và Associates, Inc.$1,400,000$2,863$1,397,137$2,863 $2,863$1,400,000Sửa đổi #2 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Chaudhary và Associates, Inc.$706,367$706,367$0 $706,367 $0$706,367Sửa đổi #3 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Chaudhary và Associates, Inc.$2,925,000$493,633$0$2,925,000 $0$2,925,000Sửa đổi #4 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$8,631,367$1,202,863$4,997,137$3,634,230$2,863$8,631,367
Thành phố Anaheim7/22/166/30/19NA$352,259$135,469$14,531$337,728 $150,000$352,259Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Bakersfield2/8/1612/31/19NA$401,607$122,728$114,650$286,957 $129,676$401,607Hoàn trả cho các dịch vụ pháp lý, nỗ lực của nhân viên và xác định các xung đột của dự án
Thành phố Bakersfield$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$401,607$122,728$114,650$286,957$129,676$401,607
Thành phố chuông12/16/166/1/19NA$100,000$50,000$0$100,000 $50,000$100,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Công viên Thành phố Buena9/13/161/31/21NA$83,097$40,000$0$83,097 $40,000$83,097Quy hoạch môi trường
Công viên Thành phố Buena$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$83,097$40,000$0$83,097$40,000$83,097
Thành phố Burbank12/21/156/30/21NA$800,000$250,000$139,945$660,055 $250,000$800,000Quy hoạch khu vực ga
Thành phố Burbank$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Thành phố Burbank$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$800,000$250,000$139,945$660,055$250,000$800,000
Thành phố Burbank10/6/166/30/19NA$242,362$100,000$0$242,362 $100,000$242,362Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố thương mại7/18/161/31/21NA$400,000$150,000$0$400,000 $150,000$400,000Xem xét xung đột với các tiện ích
Thành phố thương mại$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$400,000$150,000$0$400,000$150,000$400,000
Thành phố Fresno (Thuyết minh 13)6/7/1212/31/19NA$296,000$0$296,000 $0 $0$296,000Các cuộc họp quản lý rủi ro, pháp lý, dự án
Thành phố Fresno$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; sửa đổi phạm vi công việc
Thành phố Fresno$200,000$0$200,000 $0 $0$200,000Sửa đổi #2 - tăng tài trợ; sửa đổi phạm vi công việc
Thành phố Fresno$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #3 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Thành phố Fresno$370,000$0$370,000 $0 $0$370,000Sửa đổi #4 - Tăng tài trợ
Thành phố Fresno$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #5 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Thành phố Fresno$555,000$149,535$213,013$341,987 $176,026$555,000Sửa đổi #6 - Tăng tài trợ
Thành phố Fresno$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #7 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Thành phố Fresno$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #8 - Gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$1,421,000$149,535$1,079,013$341,987$176,026$1,421,000
Thành phố Fresno9/28/166/30/20NA$350,000$162,366$187,634$162,366 $220,793$350,000G Hướng tuyến phố; hỗ trợ điều phối các cơ sở
Thành phố Fresno$5,215,000$4,809,906$0$5,215,000 $4,794,207$5,215,000Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$5,565,000$4,972,273$187,634$5,377,366$5,015,000$5,565,000
Thành phố Fresno1/5/176/30/20NA$28,000,000$8,000,000$391,220$27,608,780 $8,000,000$28,000,000Dịch vụ xây dựng cầu vượt Đại lộ Cựu chiến binh; và giảm thiểu việc đóng cửa Carnegie Ave
Thành phố Fresno9/13/1812/31/19NA$1,525,978$547,295$33,592$1,492,386 $0 $1,525,978Dịch vụ môi trường gắn với chuyển đổi đất nông nghiệp
Thành phố Fullerton11/21/166/30/19NA$75,000$25,000$0$75,000 $25,000$75,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Gilroy7/1/1412/31/19NA$600,000$240,000$334,587$265,413 $150,000$600,000Quy hoạch khu vực ga
Thành phố Gilroy$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc
Thành phố Gilroy$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$600,000$240,000$334,587$265,413$150,000$600,000
Thành phố Gilroy12/12/166/30/21NA$400,000$134,783$23,912$376,088 $103,416$400,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Gilroy$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$400,000$134,783$23,912$376,088$103,416$400,000
Thành phố Hanford6/12/1412/31/20NA$129,300$17,295$33,856$95,444 $20,000$129,300Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Hanford$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Thành phố Hanford$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Thành phố Hanford$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #3 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$129,300$17,295$33,856$95,444$20,000$129,300
Thành phố La Mirada9/7/161/31/21NA$457,000$97,000$0$457,000 $200,000$457,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố La Mirada$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$457,000$97,000$0$457,000$200,000$457,000
Thành phố Lancaster12/13/166/30/21NA$185,270$52,270$0$185,270 $55,270$185,270Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Lancaster$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$185,270$52,270$0$185,270$55,270$185,270
Thành phố Los Angeles10/13/166/30/19NA$1,269,247$600,000$32,382$1,236,865 $600,000$1,269,247Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Công viên Thành phố Menlo4/17/1712/31/19NA$50,000$40,000$0$50,000 $40,000$50,000Quy hoạch môi trường
Công viên Thành phố Menlo$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$50,000$40,000$0$50,000$40,000$50,000
Thành phố Merced9/12/1312/31/19NA$600,000$150,000$376,195$223,805 $150,000$600,000Quy hoạch khu vực ga
Thành phố Merced$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; sửa đổi phạm vi công việc
Thành phố Merced$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Thành phố Merced$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #3 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$600,000$150,000$376,195$223,805$150,000$600,000
Thành phố Millbrae5/7/1910/31/20NA$200,000$200,000$0$200,000 $0$200,000Quy hoạch khu vực ga
Thành phố Montebello10/28/166/30/19NA$175,000$100,000$0$175,000 $100,000$175,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Morgan Hill6/6/166/30/20NA$409,641$83,746$240,654$168,987 $84,157$409,641Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Morgan Hill$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$409,641$83,746$240,654$168,987$84,157$409,641
Thành phố Norwalk7/1/161/31/21NA$499,900$200,000$86,041$413,859 $200,000$499,900Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Norwalk$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$499,900$200,000$86,041$413,859$200,000$499,900
Thành phố Palmdale4/30/156/30/20NA$600,000$0 $515,909 $84,091 $0$600,000Quy hoạch khu vực ga
Thành phố Palmdale$0$0 $0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc
Thành phố Palmdale$0$0 $0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Thành phố Palmdale$0$0 $0 $0 $0$0Sửa đổi #3 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Thành phố Palmdale$0$0 $0 $0 $0$0Sửa đổi #4 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$600,000$0$515,909$84,091$0$600,000
Thành phố Palmdale8/23/166/30/19NA$172,797$80,000$0$172,797 $80,000$172,797Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố San Mateo11/14/1612/31/19NA$100,000$30,000$0$100,000 $30,000$100,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố San Mateo$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$100,000$30,000$0$100,000$30,000$100,000
Thành phố San Jose10/17/166/30/19NA$270,000$0$270,000 $0 $0$270,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố San Jose$599,688$174,349$268,028$331,661 $182,392$599,688Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Thành phố San Jose$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$869,688$174,349$538,028$331,661$182,392$869,688
Thành phố Santa Clara5/23/1712/31/19NA$150,644$120,515$0$150,644 $120,515$150,644Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Santa Clara$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$150,644$120,515$0$150,644$120,515$150,644
Thành phố Santa Fe Springs8/23/161/31/21NA$499,000$200,000$0$499,000 $200,000$499,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Santa Fe Springs$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$499,000$200,000$0$499,000$200,000$499,000
Thành phố Nam San Francisco1/9/1712/31/19NA$35,000$17,500$0$35,000 $17,500$35,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Nam San Francisco$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$35,000$17,500$0$35,000$17,500$35,000
Thành phố Tehachapi10/17/161/31/21NA$109,222$12,679$89,089$20,133 $50,000$109,222Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Tehachapi$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$109,222$12,679$89,089$20,133$50,000$109,222
Thành phố Vernon9/7/166/30/19NA$425,118$198,355$1,645$423,473 $200,000$425,118Dịch vụ kỹ thuật
Thành phố Wasco3/14/1412/31/19NA$205,658$82,263$0$205,658 $82,263$205,658Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Thành phố Wasco$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Thành phố Wasco$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$205,658$82,263$0$205,658$82,263$205,658
CompuVision *0.0%$58,453$58,453$0$58,453 $58,453$58,453Thiết bị CNTT
Continental Acquisition Services, Inc.3/20/172/28/2196.9%$7,330,000$550,521$6,779,479$550,521 $550,521$7,330,000Cung cấp dịch vụ quyền ưu tiên và tài sản bất động sản
Continental Acquisition Services, Inc.$3,500,000$2,114,407$0 $3,500,000 $0$3,500,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Tổng phụ$10,830,000$2,664,928$6,779,479$4,050,521$550,521$10,830,000
Giáo dục thường xuyên của Thanh *NA$3,622$0$3,622$0 $0$3,622Sách pháp luật và cập nhật
Hệ thống hội tụ *0.0%$4,080$4,080$0$4,080 $4,080$4,080Dịch vụ CNTT - Hệ thống Kiểm soát Truy cập
Dịch vụ nhân sự hợp tác (CPS)9/5/186/30/20NA$80,000$22,370$17,630$62,370$22,370$80,000Nhân sự - Đào tạo
Hạt Fresno9/5/1312/31/19NA$3,197,459$141,809$638,058$2,559,401 $200,000$3,197,459Hỗ trợ di dời doanh nghiệp
Hạt Fresno$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Hạt Fresno-$2,158,565$0$0 -$2,158,565$0-$2,158,565Sửa đổi #2 - Gia hạn hợp đồng; giảm kinh phí hợp đồng
Tổng phụ$1,038,894$141,809$638,058$400,836$200,000$1,038,894
Hạt Fresno2/7/1412/31/19NA$204,400$5,046$151,738$52,662 $41,593$204,400Xem xét xung đột với các tiện ích
Hạt Fresno$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; sửa đổi phạm vi công việc
Hạt Fresno$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$204,400$5,046$151,738$52,662$41,593$204,400
Hạt Madera8/18/1512/31/19NA$57,054$31,579$10,304$46,750 $31,579$57,054Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Hạt Madera$7,531$0$0 $7,531 $0$7,531Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Hạt Madera$24,666$0$0 $24,666 $0$24,666Sửa đổi #2 - Sửa đổi phạm vi công việc; tăng tài trợ
Hạt Madera$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #3 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$89,251$31,579$10,304$78,947$31,579$89,251
Hạt San Benito11/14/1612/31/19NA$100,000$50,000$0$100,000 $50,000$100,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Hạt San Benito$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$100,000$50,000$0$100,000$50,000$100,000
Hạt Santa Clara12/16/1612/31/19NA$150,000$37,877$88,119$61,881 $41,334$150,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Hạt Santa Clara$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$150,000$37,877$88,119$61,881$41,334$150,000
Hạt Tulare11/12/1312/31/19NA$151,400$27,136$87,576$63,824 $31,597$151,400Xem xét xung đột với các tiện ích
Hạt Tulare$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Hạt Tulare$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$151,400$27,136$87,576$63,824$31,597$151,400
Crown Worldwide Moving and Storage LLC10/9/186/30/19NA$50,000$15,768$14,232$35,768$15,768$50,000Dịch vụ chuyển văn phòng, trụ sở khu vực
CSU, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phụ trợ Fullerton2/16/166/30/20NA$500,000$97,664$214,559$285,441 $161,479$500,000Thực hiện các nghiên cứu để khám phá sự tương tác giữa tài nguyên nước ngầm và hệ thống tầng chứa nước
CSU, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phụ trợ Fullerton$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
CSU, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phụ trợ Fullerton$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$500,000$97,664$214,559$285,441$161,479$500,000
DB Engineering & Consulting USA, Inc.12/19/1711/30/2313.3%$30,000,000$1,457,161$5,953,906$24,046,094 $1,457,161$30,000,000Nhà điều hành tàu sớm
Cục Bảo tồn California6/30/139/30/21NA$19,993,339$1,193,754$11,406,951$8,586,388 $14,867,243$19,993,339Cung cấp các dịch vụ để đáp ứng các cam kết về môi trường của Cơ quan có thẩm quyền liên quan đến chuyển đổi đất nông nghiệp
Cục Bảo tồn California$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc
Cục Bảo tồn California$15,999,069$0$0 $15,999,069 $0$15,999,069Sửa đổi #2 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$35,992,408$1,193,754$11,406,951$24,585,457$14,867,243$35,992,408
Bộ phận Dịch vụ Tổng hợp12/21/1510/31/19NA$80,976$0$0$80,976 $80,976$80,976Dịch vụ Hội thảo và Chứng nhận Doanh nghiệp Nhỏ
Bộ phận Dịch vụ Tổng hợp$0$0$0$0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$80,976$0$0$80,976$80,976 $80,976
Vụ Dịch vụ Tổng hợp-Văn phòng Nhà xuất bản Nhà nước (DGS-OSP)10/9/1812/31/19NA$159,200$159,200$0$159,200$0 $159,200 Ghi lại các dịch vụ hình ảnh
Cục Cá và Động vật hoang dã California3/12/156/30/19NA$1,469,269$0$1,469,269 $0 $0$1,469,269Hỗ trợ môi trường bao gồm đánh giá thực địa và xác định các tài nguyên sinh vật quan trọng
Cục Cá và Động vật hoang dã California$3,464,412$1,853,502$1,610,910$1,853,502 $1,853,502$3,464,412Sửa đổi #1 - Tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
Cục Cá và Động vật hoang dã California$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Cục Cá và Động vật hoang dã California$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #3 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$4,933,681$1,853,502$3,080,179$1,853,502$1,853,502$4,933,681
Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (CAL FIRE)8/18/166/30/21NA$6,000,000$1,000,000$0$6,000,000 $1,000,000$6,000,000Dịch vụ trồng cây
Phòng nhân sự7/30/186/30/19NA$20,000$2,845$17,156$2,845$20,000$20,000CalHR để cung cấp dịch vụ tuyển dụng
Phòng nhân sự7/30/186/30/21NA$105,000$9,380$25,620$79,380$35,000$105,000CalHR cung cấp dịch vụ đào tạo
Sở giao thông vận tải6/19/126/30/21NA$7,086,000$0$7,086,000 $0 $0$7,086,000Dịch vụ pháp lý để quản lý bất động sản
Sở giao thông vận tải$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Sở giao thông vận tải$1,750,000$0$1,750,000 $0 $0$1,750,000Sửa đổi #2 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Sở giao thông vận tải$3,600,000$0$3,600,000 $0 $0$3,600,000Sửa đổi #3 - Tăng tài trợ
Sở giao thông vận tải$15,500,000$2,724,708$2,066,845$13,433,155 $2,724,708$15,500,000Sửa đổi #4 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$27,936,000$2,724,708$14,502,845$13,433,155$2,724,708$27,936,000
Bộ Giao thông Vận tải California1/18/196/30/20NA$225,900,000$0$225,900,000 $0 $0$225,900,000Cải tiến trên State Route 99
Bộ Giao thông Vận tải California$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc
Bộ Giao thông Vận tải California$35,000,000$5,977,264$29,022,736 $5,977,264 $22,871,110$35,000,000Sửa đổi #2 - Tăng tài trợ
Bộ Giao thông Vận tải California$29,200,000$15,830,577$5,816,729$23,383,271 $0$29,200,000Sửa đổi #3 - Tăng tài trợ
Tổng phụ$290,100,000$21,807,842$260,739,465$29,360,535$22,871,110$290,100,000
Sở giao thông vận tải9/1/146/30/19NA$74,106$15,196$45,014$29,092 $24,838$74,106Ứng dụng Caltrans Quickmap
Sở giao thông vận tải$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Sở giao thông vận tải$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$74,106$15,196$45,014$29,092$24,838$74,106
Bộ Giao thông Vận tải California4/13/1512/31/20NA$3,180,000$185,476$2,994,524$185,476 $185,476$3,180,000Đảm bảo chất lượng độc lập trong quá trình lập kế hoạch, thông số kỹ thuật, ước tính, quyền ưu tiên và xây dựng
Bộ Giao thông Vận tải California$530,000$277,282$0 $530,000 $0$530,000Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$3,710,000$462,758$2,994,524$715,476$185,476$3,710,000
Bộ Giao thông Vận tải California (Caltrans)2/27/1812/31/19NA$4,800,000$985,379$1,917,647$2,882,353 $2,300,000$4,800,000Đảm bảo chất lượng độc lập trong quá trình lập kế hoạch, thông số kỹ thuật, ước tính, quyền ưu tiên và xây dựng
Sở giao thông vận tải4/1/1812/31/20NA$4,980,050$1,521,738$401,647$4,578,403 $68,000$4,980,050Caltrans cung cấp cho CHSRA đội ngũ chuyên gia được cho vay
Sở giao thông vận tải5/1/186/30/22NA$640,000$160,000$0$640,000 $0$640,000 Đảm bảo chất lượng độc lập trong quá trình lập kế hoạch, thông số kỹ thuật, ước tính, quyền ưu tiên và xây dựng
Sở giao thông vận tải5/30/186/30/22NA$4,130,000$1,062,594$7,406$4,122,594 $1,070,000$4,130,000Đảm bảo chất lượng độc lập trong quá trình lập kế hoạch, thông số kỹ thuật, ước tính, quyền ưu tiên và xây dựng
Sở giao thông vận tải5/30/186/30/21NA$3,530,000$385,653$524,347$3,005,653 $0$3,530,000Đảm bảo chất lượng độc lập trong quá trình lập kế hoạch, thông số kỹ thuật, ước tính, quyền ưu tiên và xây dựng
Bộ Giao thông Vận tải California12/11/189/30/21NA$13,900$4,519$0$13,900 $0$13,900Dịch vụ quan hệ lao động
Bộ Giao thông Vận tải California3/8/1912/31/20NA$4,920,000$1,230,000$0$4,920,000 $0$4,920,000Đảm bảo chất lượng độc lập của Caltrans
Liên doanh Dragados / Flatiron6/10/159/30/196.1%$1,365,335,890$183,327,657$647,201,374$718,134,516 $310,422,592$1,365,335,890Dự án xây dựng
Liên doanh Dragados / Flatiron$102,133,608$0$0 $102,133,608$0$102,133,608Tổng số 117 lệnh thay đổi đã thực hiện
Tổng phụ$1,467,469,498$183,327,657$647,201,374$820,268,124$310,422,592$1,467,469,498
Ebbin Moser + Skaggs, LLP4/27/1512/31/20NA$750,000$0$750,000 $0 $0$750,000Tư vấn pháp lý về giấy phép và giải phóng mặt bằng môi trường
Ebbin Moser + Skaggs, LLP$750,000$0$750,000 $0 $0$750,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Ebbin Moser + Skaggs, LLP$1,500,000$39,711$1,460,289$39,711 $771,431$1,500,000Sửa đổi #2 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Ebbin Moser + Skaggs, LLP$3,600,000$1,398,808$0$3,600,000 $0$3,600,000Sửa đổi #3 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$6,600,000$1,438,519$2,960,289$3,639,711$771,431$6,600,000
Enterprise Networking Solutions Inc.10/15/186/30/21NA$534,000$186,000$39,000$495,000$186,000$534,000Tư vấn CNTT
Hiệp hội Khoa học Môi trường8/5/166/30/213.2%$4,800,000$669,428$1,168,514$3,631,486 $1,000,108$4,800,000Dịch vụ môi trường
Equilon Enterprises LLC, dba Shell Oil Products US2/7/1412/31/19NA$33,100$13,240$0$33,100 $13,240$33,100Hỗ trợ điều phối và đánh giá các cơ sở có thể cần di dời trong khuôn khổ Dự án ĐSCT
Equilon Enterprises LLC, dba Shell Oil Products US$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Equilon Enterprises LLC, dba Shell Oil Products US$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$33,100$13,240$0$33,100$13,240$33,100
Ernst & Young (Cố vấn Tài chính)6/23/166/14/20NA$10,000,000$0$2,847,050$7,152,950 $0$10,000,000Cố vấn tài chính - Thứ cấp
Bảo trì điều hành, Inc.2/26/191/31/21NA$50,140$6,268$4,178$45,962 $0$50,140 Dịch vụ vệ sinh
Sản phẩm văn phòng nhanh *0.0%$24$0$0$24 $24$24 Văn phòng phẩm
Federal Express *NA$5,000$1,939$3,061$1,939 $4,438$5,000Dịch vụ gửi thư qua đêm
Federal Express *NA$5,000$3,884$1,116$3,884 $0$5,000Dịch vụ gửi thư qua đêm
Đối tác nuôi dưỡng9/15/169/30/19NA$3,000,000$654,531$2,307,128$692,872 $654,531$3,000,000Kế hoạch tầm nhìn cho các trạm
Fresno Irrigation District7/29/1512/31/19NA$117,774$0$92,267$25,507 $0$117,774Xác định các cơ sở, cung cấp tài liệu và nhân viên thời gian để điều phối
Fresno Irrigation District$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$117,774$0$92,267$25,507$0$117,774
Khu Kiểm soát Lũ lụt Đô thị Fresno10/20/166/30/19NA$51,291$0$51,291$0 $11,291$51,291Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Khu Kiểm soát Lũ lụt Đô thị Fresno$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$51,291$0$51,291$0$11,291$51,291
Frontier California, Inc.1/25/1712/31/19NA$21,225$17,433$0$21,225 $17,433$21,225Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Frontier California, Inc.$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$21,225$17,433$0$21,225$17,433$21,225
Golden State qua đêm *NA$4,200$2,538$1,662$2,538 $0$4,200Dịch vụ giao hàng
Goodin, MacBride, Squeri & Day, LLP7/11/1712/31/20NA$302,500$0$302,500 $0 $176,448$302,500Phân tích và hỗ trợ pháp lý liên quan đến CPUC
Goodin, MacBride, Squeri & Day, LLP$1,300,000$546,288$14,713 $1,285,287 $0$1,300,000Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$1,602,500$546,288$317,213$1,285,287$176,448$1,602,500
Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu1/31/1412/31/19NA$812,506$0$812,506 $0 $0$812,506Tài trợ của hai vị trí môi trường
Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu$266,823$0$266,823 $0 $0$266,823Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu$54,279$0$54,279 $0 $0$54,279Sửa đổi #2 - Tăng tài trợ
Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu$308,268$0$308,268 $0 $0$308,268Sửa đổi #3 - Tăng tài trợ
Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #4 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu$916,632$416,716$499,916$416,716 $282,980$916,632Sửa đổi #5 - Tăng tài trợ
Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu$622,550$81,351$0 $622,550 $0$622,550Sửa đổi #6 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$2,981,058$498,067$1,941,792$1,039,266$282,980$2,981,058
Giải pháp dữ liệu Granite *100.0%$2,915$0$2,896$18$0$2,915Thiết bị CNTT - Máy tính để bàn Dell
Khu vực Grassland Water1/9/176/30/22NA$101,442$23,712$15,405$86,037 $23,712$101,442Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Khu vực Grassland Water$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$101,442$23,712$15,405$86,037$23,712$101,442
Greenberg Traurig LLP11/4/1512/31/20NA$3,000,000$435,105$440,910$2,559,090 $608,952$3,000,000Phân tích pháp lý và hỗ trợ liên quan đến thiết kế-xây dựng
Greenberg Traurig LLP$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc
Greenberg Traurig LLP-$1,500,000$0$0 -$1,500,000$0-$1,500,000Sửa đổi #2 - Giảm tài trợ; gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$1,500,000$435,105$440,910$1,059,090$608,952$1,500,000
GSO *NA$10,000$213$9,787$213 $7,824$10,000Chuyển phát bưu kiện nhỏ
Henry Miller Khu khai hoang #21313/14/176/30/20NA$99,408$99,408$0$99,408 $95,183$99,408Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Henry Miller Khu khai hoang #2131$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$99,408$99,408$0$99,408$95,183$99,408
Hernandez, Kroone & cộng sự3/28/146/30/21100.0%$3,200,000$0$3,200,000 $0 $0$3,200,000Có được các cuộc khảo sát đất đai cần thiết
Hernandez, Kroone & cộng sự$400,000$0$400,000 $0 $0$400,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Hernandez, Kroone & cộng sự$1,693,634$0$1,693,634 $0 $0$1,693,634Sửa đổi #2 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Hernandez, Kroone & cộng sự$1,806,366$651,659$779,946$1,026,420 $1,100,000$1,806,366Sửa đổi #3 - Tăng tài trợ
Hernandez, Kroone & cộng sự$2,725,000$0$0 $2,725,000 $0$2,725,000Sửa đổi #4 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$9,825,000$651,659$6,073,580$3,751,420$1,100,000$9,825,000
HKA - Global, Inc dba Hill International Consulting, Inc.4/21/1712/31/20NA$2,000,000$677,971$833,025$1,166,975 $924,316$2,000,000Dịch vụ chuyên gia về nhân chứng
HKA - Global, Inc dba Hill International Consulting, Inc.$440,000$0$0 $440,000 $0$440,000Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$2,440,000$677,971$833,025$1,606,975$924,316$2,440,000
HNTB Corporation1/8/1612/31/2023.2%$30,064,017$0$30,064,017 $0 $6,887,221$30,064,017Dịch vụ quản lý xây dựng dự án
HNTB Corporation$12,800,000$8,238,148$3,874,694$8,925,306 $0$12,800,000Sửa đổi #1 - Kéo dài thời hạn hợp đồng, tăng tài trợ
Tổng phụ$42,864,017$8,238,148$33,938,711$8,925,306$6,887,221$42,864,017
HNTB Corporation11/23/159/30/2120.3%$36,000,000$0$36,000,000 $0 $0$36,000,000Dịch vụ môi trường và kỹ thuật
HNTB Corporation$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Chỉ điều khoản thanh toán
HNTB Corporation$10,000,000$0$10,000,000 $0 $4,880,597$10,000,000Sửa đổi #2 - Tăng tài trợ
HNTB Corporation$29,600,000$5,863,574$7,285,485$22,314,515 $0$29,600,000Sửa đổi #3 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$75,600,000$5,863,574$53,285,485$22,314,515$4,880,597$75,600,000
Hệ thống An ninh Inter-Con, Inc.2/1/197/31/19NA$50,000$11,697$22,303$27,697$50,000$50,000Dịch vụ bảo vệ - Văn phòng Fresno
Công ty JG Boswell6/30/1512/31/19NA$285,100$98,399$43,865$241,235 $98,399$285,100Xem xét xung đột với các cơ sở
Công ty JG Boswell$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Công ty JG Boswell$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$285,100$98,399$43,865$241,235$98,399$285,100
Kadesh & Associates, LLC12/24/1412/31/19NA$96,000$0$96,000 $0 $0$96,000Tư vấn liên bang và quy định  
Kadesh & Associates, LLC$192,000$0$192,000 $0 $0$192,000Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Kadesh & Associates, LLC$192,000$88,667$100,400$91,600 $70,400$192,000Sửa đổi #2 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$480,000$88,667$388,400$91,600$70,400$480,000
Bảo tồn sông Kings9/21/1112/31/19NA$49,879$3,752$43,135$6,744 $3,752$49,879Xem xét xung đột với các tiện ích
Bảo tồn sông Kings$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Bảo tồn sông Kings$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$49,879$3,752$43,135$6,744$3,752$49,879
Kleinfelder, Inc12/9/168/31/1925.4%$28,000,000$6,794,700$8,353,765$19,646,235 $8,253,660$28,000,000Dịch vụ điều tra địa điểm kỹ thuật
Kleinfelder, Inc$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc
Kleinfelder, Inc-$10,000,000$0$0-$10,000,000$0-$10,000,000Sửa đổi #2 - Giảm kinh phí
Tổng phụ$18,000,000$6,794,700$8,353,765$9,646,235$8,253,660$18,000,000
KPMG (Cố vấn Tài chính)6/23/166/14/2019.6%$37,152,950$3,867,350$32,056,601$5,096,350 $9,375,036$37,152,950Cố vấn tài chính - Chính
KPMG LLP6/29/1811/30/19NA$1,500,000$1,288,381$211,619$1,288,381 $1,500,000$1,500,000Tư vấn CNTT
LexisNexis *NA$4,720$4,720$0$4,720 $4,720$4,720Phần mềm CNTT
Cơ quan Giao thông Đô thị Quận Los Angeles (LACMTA)4/10/158/30/19NA$750,000$150,000$0$750,000 $150,000$750,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Cơ quan Giao thông Đô thị Hạt Los Angeles6/1/166/30/21NA$15,000,000$193,094$14,806,906$193,094 $193,094$15,000,000Quản lý dự án và kiểm soát chất lượng cho các hoạt động liên quan đến Metro Link
Cơ quan Giao thông Đô thị Hạt Los Angeles$3,726,102$1,356,906$0 $3,726,102 $1,613,276$3,726,102Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Cơ quan Giao thông Đô thị Hạt Los Angeles$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Cơ quan Giao thông Đô thị Hạt Los Angeles$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #3 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$18,726,102$1,550,000$14,806,906$3,919,196$1,806,370$18,726,102
Trung tâm Kinh doanh Lorman, Inc. dba Dịch vụ Giáo dục Lorman3/1/192/28/20NA$687$687$0$687$0$687Đào tạo pháp luật
Bảo vệ & Điều tra Mất mát, Inc.8/16/186/30/21NA$1,000$273$60$940$333$1,000Dịch vụ hủy tài liệu
Cơ quan Giao thông Đô thị Hạt Los Angeles5/1/1812/31/23NA$76,665,000$14,147,000$0$76,665,000$14,147,000$76,665,000Hợp đồng thi công tách hạng
Sở cấp nước và điện Los Angeles1/6/176/30/19NA$1,400,000$1,324,534$75,466$1,324,534 $1,324,534$1,400,000Thực hiện các nghiên cứu khả thi và phân tích hoặc đánh giá tác động một giai đoạn liên quan đến lưới điện LADWP
Quận thủy lợi Madera10/27/1612/31/19NA$20,000$15,000$0$20,000 $15,000$20,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Quận thủy lợi Madera$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$20,000$15,000$0$20,000$15,000$20,000
Mark Thomas và Công ty3/28/146/30/2130.7%$3,200,000$0$3,200,000 $0 $0$3,200,000Có được các cuộc khảo sát đất đai cần thiết
Mark Thomas và Công ty$600,000$0$600,000 $0 $0$600,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Mark Thomas và Công ty$1,200,000$107,184$1,092,814 $107,186 $107,184$1,200,000Sửa đổi #2 - Tăng thời hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Mark Thomas và Công ty$500,000$500,000$0 $500,000 $0$500,000Sửa đổi #3 - Tăng tài trợ
Mark Thomas và Công ty$3,025,000$466,401$0$3,025,000 $0$3,025,000Sửa đổi #4 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$8,525,000$1,073,584$4,892,814$3,632,186$107,184$8,525,000
Mayer Brown LLP11/17/1512/31/20NA$3,000,000$66,674$1,665,652$1,334,348 $66,674$3,000,000Phân tích pháp lý và hỗ trợ liên quan đến thiết kế-xây dựng
Mayer Brown LLP$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; sửa đổi phạm vi công việc
Mayer Brown LLP-$1,200,000$0$0 -$1,200,000$0-$1,200,000Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; giảm kinh phí
Tổng phụ$1,800,000$66,674$1,665,652$134,348$66,674 $1,800,000
Khu thủy lợi hợp nhất2/21/176/30/20NA$58,850$47,521$0$58,850 $47,521$58,850Hỗ trợ điều phối và đánh giá các cơ sở
Khu thủy lợi hợp nhất$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$58,850$47,521$0$58,850$47,521$58,850
Trung tâm lưu trú Midtown *0.0%$3,112$3,112$0$3,112$0$3,112Văn phòng phẩm
Dịch vụ Thủy sản Biển Quốc gia (WCR-1701)12/21/183/30/23NA$690,236$142,240$10,350$679,886$0$690,236Hỗ trợ đánh giá các thách thức môi trường
Nossaman (Thuyết minh 13)4/24/0912/31/202.2%$500,000$0$500,000 $0 $0$500,000Dịch vụ pháp lý
Nossaman$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Nossaman$700,000$0$700,000 $0 $0$700,000Sửa đổi #2 - Sửa đổi phạm vi công việc
Nossaman$4,700,000$0$4,700,000 $0 $0$4,700,000Sửa đổi #3 - Gia hạn hợp đồng; tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
Nossaman$1,475,000$0$1,475,000 $0 $0$1,475,000Sửa đổi #4 - Gia hạn hợp đồng; tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
Nossaman$7,125,000$0$7,125,000 $0 $0$7,125,000Sửa đổi #5 - Gia hạn hợp đồng; tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
Nossaman$2,500,000$0$2,500,000 $0 $0$2,500,000Sửa đổi #6 - Tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
Nossaman$2,000,000$18,228$1,981,772$18,228 $589,980$2,000,000Sửa đổi #7 - Tăng tài trợ; sửa đổi Phạm vi công việc
Nossaman$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #8 - Gia hạn hợp đồng
Nossaman$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #9 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Nossaman$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #10 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Nossaman$3,500,000$1,033,059$0 $3,500,000 $0$3,500,000Sửa đổi #11 - Tăng tài trợ
Tổng phụ$22,500,000$1,051,286$18,981,772$3,518,228$589,980$22,500,000
O'Dell Engineering Inc.3/28/146/30/2199.8%$3,200,000$0$3,200,000 $0 $0$3,200,000Có được các cuộc khảo sát đất đai cần thiết
O'Dell Engineering Inc.$600,000$0$600,000 $0 $0$600,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
O'Dell Engineering Inc.$1,493,633$944,818$548,815 $944,818 $1,225,000$1,493,633Sửa đổi #2 - Tăng tài trợ
O'Dell Engineering Inc.$1,200,000$166,072$0$1,200,000 $0$1,200,000Sửa đổi #3 - Tăng tài trợ
O'Dell Engineering Inc.$3,325,000$0$0 $3,325,000 $0$3,325,000Sửa đổi #4 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$9,818,633$1,110,890$4,348,815$5,469,818$1,225,000$9,818,633
Kỹ thuật O'Dell9/2/1610/31/20100.0%$5,000,000$1,242,683$1,708,374$3,291,626 $1,394,908$5,000,000Dịch vụ xác định phạm vi và kỹ thuật quyền ưu tiên
Office Pro *0.0%$78$78$0$78 $78$78Văn phòng phẩm
O'Melveny & Meyers LLP9/11/1312/31/20NA$1,999,510$0$1,999,510 $0 $0$1,999,510Dịch vụ pháp lý
O'Melveny & Meyers LLP$2,500,490$621,376$1,404,153$1,096,337 $917,408$2,500,490Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
O'Melveny & Meyers LLP$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
O'Melveny & Meyers LLP$500,000$0$0 $500,000 $0$500,000Sửa đổi #3 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$5,000,000$621,376$3,403,663$1,596,337$917,408$5,000,000
OnTrac *NA$650$299$351$299 $299$650Chuyển phát bưu kiện nhỏ
Cơ quan Giao thông Quận Cam (OCTA)10/26/121/31/21NA$750,000$150,000$250$749,750 $150,000$750,000Kỹ thuật, kế hoạch thiết kế và dự toán chi phí
Cơ quan Giao thông Quận Cam (OCTA)$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Cơ quan Giao thông Quận Cam (OCTA)-$450,000$0$0 -$450,000$0-$450,000Sửa đổi #2 - Gia hạn hợp đồng; giảm kinh phí
Tổng phụ$300,000$150,000$250$299,750$150,000$300,000
Overland, Pacific & Cutler, Inc.3/20/172/28/211.0%$7,330,000$2,833,216$2,533,510$4,796,490 $3,950,000$7,330,000Cung cấp dịch vụ quyền ưu tiên và tài sản bất động sản
Overland, Pacific & Cutler, Inc.$3,500,000$0$0 $3,500,000 $0$3,500,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Tổng phụ$10,830,000$2,833,216$2,533,510$8,296,490$3,950,000$10,830,000
Công ty điện thoại Pacific Bell dba AT&T3/1/161/31/20NA$3,000,000$153,036$2,846,964$153,036 $153,036$3,000,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Công ty điện thoại Pacific Bell dba AT&T$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$3,000,000$153,036$2,846,964$153,036$153,036$3,000,000
Công ty điện thoại Pacific Bell dba AT&T5/19/1612/31/20NA$14,740,000$6,582,633$6,757,064$7,982,936 $5,070,297$14,740,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Công ty điện thoại Pacific Bell dba AT&T$11,543,753$0$0 $11,543,753 $0$11,543,753Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$26,283,753$6,582,633$6,757,064$19,526,689$5,070,297$26,283,753
Công ty điện thoại Pacific Bell dba AT&T5/19/1612/31/19NA$481,120$87,164$326,192$154,928 $114,360$481,120Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Công ty điện thoại Pacific Bell dba AT&T$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$481,120$87,164$326,192$154,928$114,360$481,120
Công ty Điện và Khí Thái Bình Dương8/31/156/30/19NA$27,000,000$2,899,651$7,253,087$19,746,913 $16,233,000$27,000,000CP1 - di dời cơ sở
Công ty Điện và Khí Thái Bình Dương$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc
Tổng phụ$27,000,000$2,899,651$7,253,087$19,746,913$16,233,000$27,000,000
Công ty Điện và Khí Thái Bình Dương1/9/171/30/21NA$36,034,000$1,936,463$6,531,494$29,502,506 $18,301,498$36,034,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Công ty Điện và Khí Thái Bình Dương$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$36,034,000$1,936,463$6,531,494$29,502,506$18,301,498$36,034,000
Ban Quyền lực Chung Hành lang Bán đảo (PCJPB)12/6/1710/2/19NA$1,000,000$465,625$534,375$465,625 $1,000,000$1,000,000Các sửa đổi đối với Điều chỉnh cực OCS
Ban Quyền lực Chung Hành lang Bán đảo (PCJPB)$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$1,000,000$465,625$534,375$465,625$1,000,000$1,000,000
Ban Quyền lực Chung Hành lang Bán đảo (PCJPB)11/18/166/30/21NA$113,000,000$2,147,330$106,810,808$6,189,192 $2,147,330$113,000,000Chi phí phát triển dự án, điện khí hóa và vật liệu
Ban Quyền lực Chung Hành lang Bán đảo (PCJPB)6/23/176/30/21NA$84,000,000$8,898,183$33,092,201$50,907,799 $41,990,384$84,000,000Hợp đồng thi công tách hạng
Ban Quyền lực Chung Hành lang Bán đảo (Caltrain)9/1/1812/31/22NA$600,000,000$555,034,904$44,965,096$555,034,904 $0$600,000,000Chi phí phát triển dự án, điện khí hóa và vật liệu
Ban Quyền lực Chung Hành lang Bán đảo (Caltrain)$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi # 1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$600,000,000$555,034,904$44,965,096$555,034,904$0$600,000,000
Perkins Coie, LLP11/3/1512/31/20NA$500,000$0$500,000 $0 $0$500,000Tư vấn và cố vấn về các vấn đề xin phép môi trường
Perkins Coie, LLP$500,000$0$500,000$0 $352,993$500,000Sửa đổi #1 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Perkins Coie, LLP$4,000,000$1,574,538$238,949$3,761,051 $0$4,000,000Sửa đổi #2 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$5,000,000$1,574,538$1,238,949$3,761,051$352,993$5,000,000
Pitney bowes*83.2%$990$166$824$166 $0$990Cho thuê đồng hồ bưu chính
Placeworks, Inc.8/5/165/31/2130.6%$4,900,000$959,798$108,373$4,791,627 $1,000,000$4,900,000Dịch vụ môi trường
Công ty Kênh đào Poso1/24/176/30/20NA$61,251$58,648$1,051$60,200 $58,648$61,251Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Công ty Kênh đào Poso$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$61,251$58,648$1,051$60,200$58,648$61,251
Politico Pro *NA$22,817$11,577$11,240$11,577 $11,577$22,817Đăng ký
Politico Pro *NA$9,122$9,122$0$9,122 $9,122$9,122Đăng ký
Cơ quan quản lý nhà tù (PIA) *NA$25,715$0$25,715$0 $0$25,715Nội thất văn phòng
Cơ quan quản lý nhà tù (PIA) *NA$11,112$0$11,112$0 $117$11,112Nội thất văn phòng
Cơ quan quản lý nhà tù (PIA) *NA$300,000$209,429$90,571$209,429 $0$300,000Nội thất mô-đun
Cơ quan quản lý nhà tù (PIA) *NA$397$397$0$397 $397$397Thiết bị an toàn - Áo bảo hộ
Cơ quan quản lý nhà tù (PIA) *NA$107,886$107,886$0$107,886 $107,886$107,886Nội thất văn phòng
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Dự án12/18/1510/10/217.1%$4,000,000$1,250,000$1,356,345$2,643,655 $1,250,000$4,000,000Phát hành báo cáo theo Phần 2704.08 (d) (2) của Bộ luật Đường phố và Đường cao tốc California
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Dự án$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Dự án$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$4,000,000$1,250,000$1,356,345$2,643,655$1,250,000$4,000,000
PTG Pacheco Pass Corridor (Chú thích 13)12/9/086/30/1911.5%$55,000,000$0$55,000,000 $0 $0$55,000,000Phát triển dữ liệu kỹ thuật, quy hoạch và môi trường
PTG Pacheco Pass Corridor$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; sửa đổi phạm vi công việc
PTG Pacheco Pass Corridor $9,300,000$0$9,300,000 $0 $0$9,300,000Sửa đổi #2 - Gia hạn hợp đồng; tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
PTG Pacheco Pass Corridor$8,940,000$0$8,940,000 $0 $0$8,940,000Sửa đổi #3 - Gia hạn hợp đồng; tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
PTG Pacheco Pass Corridor $4,000,000$0$4,000,000 $0 $0$4,000,000Sửa đổi #4 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
PTG Pacheco Pass Corridor $3,000,000$1,009,769$840,096$2,159,904 $278,345$3,000,000Sửa đổi #5 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$80,240,000$1,009,769$78,080,096$2,159,904$278,345$80,240,000
Ban quan hệ việc làm11/2/187/31/19NA$10,000$10,000$0$10,000$10,000$10,000Dịch vụ hòa giải
Dịch vụ lĩnh vực RailPros6/19/186/30/20NA$375,000$77,648$72,352 $302,648 $150,000$375,000CP1 - Kiểm tra việc di dời tiện ích
Dịch vụ lĩnh vực RailPros$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; sửa đổi phạm vi công việc
Tổng phụ$375,000$77,648$72,352$302,648$150,000$375,000
Quản lý tài sản bất động sản11/27/176/30/2176.2%$1,000,000$274,475$205,764$794,236 $250,000$1,000,000Hợp đồng quản lý các địa điểm ROW đã mua (CP 4)
Quản lý tài sản bất động sản9/5/171/30/2126.9%$1,000,000$0$1,000,000 $0 $250,000$1,000,000Quản lý hợp đồng các địa điểm ROW đã mua (CP 1)
Quản lý tài sản bất động sản$250,000$212,137$37,863$212,137 $0$250,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Tổng phụ$1,250,000$212,137$1,037,863$212,137$250,000$1,250,000
Quản lý tài sản bất động sản9/5/171/30/2134.2%$1,000,000$648,486$351,514$648,486 $333,333$1,000,000Hợp đồng quản lý các địa điểm ROW đã mua (CP 2)
Quản lý tài sản bất động sản9/5/171/30/2145.2%$1,000,000$377,118$196,839$803,161 $350,000$1,000,000Hợp đồng quản lý các địa điểm ROW đã mua (CP 3)
Hiệu trưởng của Đại học California, Berkeley, sau đây được gọi là "Đại học hoặc UC Berkeley"8/10/186/30/20NA$178,000$89,000$0$178,000$89,000$178,000Các chuyên gia về chính sách địa chấn và thực hành kỹ thuật
Remy Moose Manley, LLP9/13/1212/31/20NA$500,000$0$500,000 $0 $0$500,000Dịch vụ pháp lý có kinh nghiệm với quy trình điều tra của quốc hội
Remy Moose Manley, LLP$500,000$0$500,000 $0 $0$500,000Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
Remy Moose Manley, LLP$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Sửa đổi phạm vi công việc
Remy Moose Manley, LLP$750,000$77,414$672,586 $77,414 $398,663$750,000Sửa đổi #3 - Gia hạn hợp đồng; tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
Remy Moose Manley, LLP$500,000$500,000$500,000 $500,000$500,000Sửa đổi #4 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Remy Moose Manley, LLP$1,500,000$312,340$0$1,500,000 $0$1,500,000Sửa đổi #5 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$3,750,000$889,754$1,672,586$2,077,414$898,663$3,750,000
Rutan & Tucker8/14/1512/31/20NA$3,000,000$0$3,000,000 $0 $907,906$3,000,000Cố vấn pháp lý bên ngoài để hỗ trợ thiết kế xây dựng công việc mua sắm xây dựng và các vấn đề liên quan
Rutan & Tucker$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Rutan & Tucker$3,400,000$318,071$1,347,692$2,052,308 $0$3,400,000Sửa đổi #2 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$6,400,000$318,071$4,347,692$2,052,308$907,906$6,400,000
Quận San Benito County Water District1/9/1712/31/19NA$45,200$26,840$1,772$43,428 $26,840$45,200Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Quận San Benito County Water District$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$45,200$26,840$1,772$43,428$26,840$45,200
Ủy ban Đường sắt Khu vực San Joaquin (SJRRC)12/18/126/30/19NA$750,000$101,834$648,166$101,834 $101,834$750,000Chuẩn bị và xem xét các kế hoạch thiết kế kỹ thuật sơ bộ và cuối cùng
Ủy ban Đường sắt Khu vực San Joaquin (SJRRC)$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Ủy ban Đường sắt Khu vực San Joaquin (SJRRC)$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$750,000$101,834$648,166$101,834$101,834$750,000
Khu kiểm soát ô nhiễm không khí ở Thung lũng San Joaquin7/23/147/31/28NA$1,705,472$200,000$1,364,377$341,095 $200,000$1,705,472Giảm nhẹ môi trường
Khu kiểm soát ô nhiễm không khí ở Thung lũng San Joaquin6/26/157/31/28NA$367,829$73,566$294,263$73,566 $73,566$367,829Chi phí thực hiện thỏa thuận giảm phát thải tự nguyện
Khu kiểm soát ô nhiễm không khí ở Thung lũng San Joaquin1/13/167/31/28NA$10,806,923$1,000,000$8,645,538$2,161,385 $1,000,000$10,806,923Chi phí để bù đắp ô nhiễm không khí do xây dựng trong ranh giới Quận
San Joaquin Valley Railroad Co.8/28/156/30/20NA$5,000,000$564,704$1,634,312$3,365,688 $1,040,000$5,000,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Khu kiểm soát ô nhiễm không khí ở Thung lũng San Joaquin9/16/166/30/26NA$3,562,246$712,449$2,849,797$712,449 $712,449$3,562,246Thỏa thuận giảm phát thải tự nguyện
Quỹ Nghiên cứu Đại học Bang San Jose3/14/1712/31/19NA$665,000$0$0$665,000 $0$665,000Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển lực lượng lao động, giáo dục và đào tạo
Đồng bằng sông San Luis - Cơ quan cấp nước Mendota1/9/1712/31/19NA$58,740$55,097$3,643$55,097 $55,097$58,740Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
Đồng bằng sông San Luis - Cơ quan cấp nước Mendota$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$58,740$55,097$3,643$55,097$55,097$58,740
Cơ quan Giao thông Thung lũng Santa Clara3/1/1912/31/20NA$1,000,000$605,000$0$1,000,000$0$1,000,000Thiết kế sơ bộ - nhà ga
Ngoại trưởng California *NA$2,200$0$2,200$0 $650$2,200Cho thuê thiết bị họp Hội đồng quản trị
Ngoại trưởng California *NA$1,125$1,125$0$1,125 $1,125$1,125Cho thuê khán phòng
Hệ thống và Kỹ thuật Sener4/24/1512/31/2125.2%$56,000,000$883,972$55,116,028$883,972 $7,149,603$56,000,000Kỹ thuật sơ bộ và công việc môi trường cụ thể của dự án
Hệ thống và Kỹ thuật Sener$0$0$0$0 $0$0Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc
Hệ thống và Kỹ thuật Sener$8,901,223$835,685$0$8,901,223 $0$8,901,223Sửa đổi #2 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$64,901,223$1,719,657$55,116,028$9,785,195$7,149,603$64,901,223
Shute, Mihaly & Weinberger, LLP10/11/1712/31/20NA$250,000$233,585$16,415$233,585 $233,585$250,000Giảm nhẹ môi trường
Shute, Mihaly & Weinberger, LLP$250,000$0$0 $250,000 $0$250,000Sửa đổi #1 - Kéo dài thời hạn hợp đồng, tăng tài trợ; sửa đổi phạm vi công việc
Tổng phụ$500,000$233,585$16,415$483,585$233,585$500,000
Sản phẩm dành cho doanh nghiệp nhỏ *NA$6,197$0$6,197$0 $6,197$6,197Văn phòng phẩm
Cơ quan Đường sắt Khu vực Nam California6/26/159/30/19NA$750,000$280,869$323,577$426,423 $438,521$750,000Phát triển dữ liệu kỹ thuật, quy hoạch và môi trường
Công ty Truyền thông Sprint LP3/14/176/30/19NA$100,000$50,000$0$100,000 $50,000$100,000Đánh giá xung đột với các tiện ích
Công ty Truyền thông Sprint LP3/14/176/30/19NA$100,000$50,000$0$100,000 $50,000$100,000Đánh giá xung đột với các tiện ích
Stamps.com *NA$1,735$396$1,339$396 $0$1,735Cho thuê đồng hồ thư
Stamps.com *NA$1,260$1,050$210$1,050 $1,260$1,260Gia hạn dịch vụ
Văn phòng Kiểm soát viên Tiểu bang (SCO)7/18/166/30/19NA$240,000$36,750$88,020$151,980 $48,915$240,000Dịch vụ bảo hành nhanh
Văn phòng Kiểm soát viên Nhà nước9/1/186/30/19NE$2,350$0$2,350$0 $0$2,350Hệ thống truy xuất thông tin quản lý
Ban kiểm soát tài nguyên nước nhà nước2/17/1712/1/19NA$1,161,000$391,472$141,221$1,019,779 $387,000$1,161,000Các dịch vụ xúc tiến của State Water Board
Strato Communications, Inc *0.0%$39,970$39,970$0$39,970 $39,970$39,970Thiết bị CNTT
STV hợp nhất3/27/151/31/2179.1%$51,000,000$0$47,495,446$3,504,554 $0$51,000,000Kỹ thuật sơ bộ và công việc môi trường cụ thể của dự án
STV hợp nhất$0$0$0$0 $0$0Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc
STV hợp nhất$12,483,097$7,023,199$0$12,483,097 $0$12,483,097Sửa đổi #2 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$63,483,097$7,023,199$47,495,446$15,987,651$0$63,483,097
Telenet VoIP *NA$9,554$0$0$9,554 $9,554$9,554Thiết bị CNTT
Thomson Reuters *100.0%$765$0$765$0 $403$765Luật NEPA và Tố tụng 2 -yr. đăng ký
TIG *0.0%$6,436$0$0$6,436 $6,436$6,436Thiết bị CNTT
Khăn tắm9/12/1710/31/2043.3%$4,000,000$848,310$812,473$3,187,527 $3,396,377$4,000,000Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và khảo sát ROW
Thị trấn Atherton1/25/1712/31/19NA$50,000$40,000$0$50,000 $40,000$50,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá các cơ sở có thể cần di dời
Thị trấn Atherton$0$0$0$0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; sửa đổi phạm vi công việc
Tổng phụ$50,000$40,000$0$50,000$40,000$50,000
Gia sư Perini / Zachry / Parsons, một công ty liên doanh8/16/138/31/1924.4%$1,022,988,000$89,674,461$933,313,539$89,674,461 $229,414,930$1,022,988,000Dự án xây dựng
Gia sư Perini / Zachry / Parsons, một công ty liên doanh$552,670,155$202,982,436$0$552,670,155 $202,982,436$552,670,155Tổng của 261 lệnh thay đổi đã thực hiện
Tổng phụ$1,575,658,155$292,656,897$933,313,539$642,344,616$432,397,366$1,575,658,155
TY Lin International2/20/141/31/2128.4%$46,100,000$0$46,100,000$0 $0$46,100,000Cung cấp EIR / EIS cấp dự án & Kỹ thuật sơ bộ cho Bakersfield - Palmdale
TY Lin International$22,100,000$3,976,520$13,833,736$8,266,264 $7,792,711$22,100,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
TY Lin International-$3,000,000$0$0-$3,000,000$0-$3,000,000Sửa đổi #2 - Giảm tài trợ
TY Lin International$7,458,068$0$0$7,458,068$0$7,458,068Sửa đổi #3 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$72,658,068$3,976,520$59,933,736$12,724,332$7,792,711$72,658,068
Liên minh Đường sắt Quốc tế UIC1/1/1812/31/22NA$65,296$0$65,296$0 $65,296$65,296Tư cách thành viên Hoạt động Đường sắt
Universal Field Services, Inc3/20/172/28/2110.7%$7,330,000$2,252,125$3,895,837$3,434,163 $3,400,000$7,330,000Cung cấp dịch vụ quyền ưu tiên và tài sản bất động sản
Universal Field Services, Inc$3,500,000$0$0 $3,500,000 $0$3,500,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Tổng phụ$10,830,000$2,252,125$3,895,837$6,934,163$3,400,000$10,830,000
UPRR (Lưu ý 13)6/6/1212/31/19NA$750,000$0$750,000 $0 $0$750,000Xem lại bản vẽ thiết kế
UPRR$850,000$36,133$813,867$36,133 $36,133$850,000Sửa đổi #1 - Tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
UPRR$3,400,000$3,037,788$0$3,400,000 $3,399,995$3,400,000Sửa đổi #2 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$5,000,000$3,073,921$1,563,867$3,436,133$3,436,129$5,000,000
Công ty đường sắt Union Pacific ("UPRR")12/22/149/30/20NA$39,400,000$5,909,873$33,490,127$5,909,873 $12,644,792$39,400,000Thỏa thuận kỹ thuật, xây dựng và bảo trì
Công ty đường sắt Union Pacific ("UPRR")$29,625,000$6,892,152$0$29,625,000 $0$29,625,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Tổng phụ$69,025,000$12,802,024$33,490,127$35,534,873$12,644,792$69,025,000
Tập đoàn kỹ sư quân đội Hoa Kỳ11/20/149/30/19NA$1,884,657$635,770$1,248,887$635,770 $747,498$1,884,657Khẩn trương thẩm định hồ sơ cấp phép cho phạm vi dự án
Tập đoàn kỹ sư quân đội Hoa Kỳ$3,429,514$13,798$0 $3,429,514 $670,907$3,429,514Sửa đổi #1 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Tổng phụ$5,314,171$649,568$1,248,887$4,065,284$1,418,405$5,314,171
Cục khai hoang Hoa Kỳ2/3/155/31/19NA$236,990$0$236,990$0 $0$236,990Giải quyết các thách thức tiềm ẩn với tác động tài nguyên môi trường
Cục khai hoang Hoa Kỳ$984,678$0$984,678 $0 $0$984,678Sửa đổi #1 - Tăng kinh phí; gia hạn hợp đồng
Cục khai hoang Hoa Kỳ$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$1,221,668$0$1,221,668$0$0$1,221,668
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Sở Lâm nghiệp, Rừng Quốc gia Angeles ("Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ")2/22/1712/1/19NA$516,251$0$516,250$1 $0$516,251Xem xét và cấp phép môi trường
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ8/29/146/30/20NA$692,340$0$692,340 $0 $0$692,340Giải quyết các thách thức tiềm ẩn với tác động tài nguyên môi trường
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ$1,074,437$0$1,074,437 $0 $0$1,074,437Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$1,766,777$0$1,766,777$0$0$1,766,777
Bộ Cá và Dịch vụ Động vật Hoang dã Hoa Kỳ10/1/1511/30/19NA$1,291,384$0$1,291,384 $0 $0$1,291,384Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật môi trường và các dịch vụ điều phối
Bộ Cá và Dịch vụ Động vật Hoang dã Hoa Kỳ$1,098,635$114,379$984,256$114,380 $474,574$1,098,635Sửa đổi #1 - Tăng kinh phí; sửa đổi phạm vi công việc
Bộ Cá và Dịch vụ Động vật Hoang dã Hoa Kỳ$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$2,390,019$114,379$2,275,640$114,380$474,574$2,390,019
Khảo sát địa chất Hoa Kỳ7/10/159/30/19NA$498,310$165,000$52,747$445,563 $165,000$498,310Hỗ trợ kỹ thuật và dữ liệu cho các vấn đề sụt lún
Frontier California, Inc.9/25/1412/31/19NA$21,225$0$0$21,225 $8,490$21,225Đánh giá xung đột với các tiện ích
Frontier California, Inc.$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Frontier California, Inc.$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Sửa đổi phạm vi công việc
Frontier California, Inc.$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #3 - Kéo dài thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$21,225$0$0$21,225$8,490$21,225
Công ty dịch vụ phát trực tuyến video3/3/172/29/20NA$100,000$0$100,000 $0 $26,375$100,000Dịch vụ CNTT - Dịch vụ phát trực tuyến video
Công ty dịch vụ phát trực tuyến video$100,000$43,773$23,227$76,773 $0$100,000Sửa đổi #1 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Công ty dịch vụ phát trực tuyến video$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$200,000$43,773$123,227$76,773$26,375$200,000
Vollmar Natural Lands Consulting, Inc.6/10/1412/31/25NA$1,852,910$142,379$1,009,438$843,472 $183,879$1,852,910Giảm nhẹ môi trường
Vollmar Natural Lands Consulting, Inc.$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc
Tổng phụ$1,852,910$142,379$1,009,438$843,472$183,879 $1,852,910
Trung tâm Hệ thống Giao thông Quốc gia Volpe11/22/176/30/19NA$2,500,000$900,000$1,600,000$900,000 $900,000$2,500,000Xem xét các tài liệu về môi trường của hệ thống ĐSCT
Trung tâm Hệ thống Giao thông Quốc gia Volpe$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$2,500,000$900,000$1,600,000$900,000$900,000$2,500,000
Walker's Express *0.0%$499$499$0$499 $499$499Văn phòng phẩm
Walker's Express *0.0%$88$0$0$88 $88$88Văn phòng phẩm
Walker's Express *0.0%$68$68$0$68 $68$68Văn phòng phẩm
Walker's Express *0.0%$277$275$0$277 $277$277Văn phòng phẩm
Tự động hóa bước sóng, Inc. *93.6%$3,042$194$2,848$194 $2,574$3,042Dịch vụ CNTT - CapitolTrack
West Isle Line, Inc.12/21/175/31/21NA$1,000,000$350,000$0$1,000,000 $350,000$1,000,000Xem lại bản vẽ thiết kế
West Publishing Corporation, dba West, một Thomson Reuters Business9/7/176/30/20NA$70,884$5,597$40,497$30,387 $1,837$70,884Dịch vụ thư viện pháp luật điện tử
West San Martin Water Works, Inc10/17/166/30/20NA$32,000$23,550$599$31,401 $23,550$32,000Hỗ trợ điều phối và đánh giá cơ sở vật chất
West San Martin Water Works, Inc$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #1 - Gia hạn thời hạn hợp đồng
Tổng phụ$32,000$23,550$599$31,401$23,550$32,000
Dịch vụ sinh thái Westervelt3/21/162/28/213.8%$48,895,000$1,222,619$46,029,020$2,865,980 $7,600,874$48,895,000Dịch vụ giảm thiểu môi trường sống
Dịch vụ sinh thái Westervelt4/17/192/29/20NA$1,573,800$1,573,800$0$1,573,800 $0$1,573,800Tín dụng giảm nhẹ môi trường sống
Wong + Harris, JV5/15/1312/31/1929.1%$34,208,889$0$34,208,889 $0$0$34,208,889Quản lý xây dựng
Wong + Harris, JV$6,000,000$0$6,000,000 $0 $0$6,000,000Sửa đổi #1 - Tăng tài trợ
Wong + Harris, JV$1,000,000$0$1,000,000 $0 $0$1,000,000Sửa đổi #2 - Tăng tài trợ
Wong + Harris, JV$28,500,000$219,558$14,986,072$13,513,928 $13,276,475$28,500,000Sửa đổi #3 - Gia hạn hợp đồng; tăng tài trợ
Tổng phụ$69,708,889$219,558$56,194,961$13,513,928$13,276,475$69,708,889
WSP Hoa Kỳ, Inc.7/1/156/30/2227.5%$700,000,000$33,780,792$418,638,356$281,361,644 $124,151,289$700,000,000Đối tác chuyển phát đường sắt cho các dịch vụ xây dựng và môi trường kỹ thuật
WSP Hoa Kỳ, Inc.-$3,452,204$0$0 -$3,452,204$0-$3,452,204Sửa đổi #1 - Sửa đổi phạm vi công việc; giảm kinh phí
WSP Hoa Kỳ, Inc.$0$0$0 $0 $0$0Sửa đổi #2 - Sửa đổi Parsons Brinkerhoff thành WSP USA, Inc.
WSP Hoa Kỳ, Inc.-$30,178,000$0$0 -$30,178,000$0-$30,178,000Sửa đổi #3 - Giảm kinh phí, sửa đổi phạm vi công việc
Tổng phụ$666,369,796$33,780,792$418,638,356$247,731,440$124,151,289$666,369,796
Toàn bộ21.3%$6,658,819,301$1,334,044,923$3,396,705,962$3,262,113,339$1,325,918,584$6,658,819,300

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.