Kế hoạch kinh doanh đường sắt cao tốc

Kế hoạch kinh doanh của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California (Cơ quan) là một tài liệu chính sách tổng thể được sử dụng để thông báo cho Cơ quan lập pháp, công chúng và các bên liên quan về việc thực hiện dự án và hỗ trợ Cơ quan lập pháp đưa ra các quyết định chính sách liên quan đến dự án.

Cơ quan được yêu cầu bởi Mã tiện ích công cộng 185033, để chuẩn bị, xuất bản, thông qua và đệ trình một kế hoạch kinh doanh cho Cơ quan Lập pháp California hai năm một lần. Kế hoạch kinh doanh phải bao gồm các yếu tố sau:

  • Loại dịch vụ mà Cơ quan có thẩm quyền dự đoán sẽ phát triển;
  • Thời gian đề xuất xây dựng và tiến độ dự kiến hoàn thành quá trình rà soát môi trường;
  • Các kịch bản tài chính thay thế dựa trên các mức độ dịch vụ khác nhau;
  • Dự báo về mức độ hành khách, chi phí vận hành và bảo dưỡng và chi phí vốn;
  • Các thỏa thuận bằng văn bản với các tổ chức nhà nước hoặc tư nhân để tài trợ cho hệ thống và ước tính các nguồn tài trợ dự kiến;
  • Và một cuộc thảo luận về những rủi ro có thể thấy trước đối với dự án và kế hoạch để giảm thiểu những rủi ro đó.

Ít nhất 60 ngày trước khi công bố kế hoạch, Cơ quan có thẩm quyền phải công bố dự thảo kế hoạch kinh doanh để công chúng xem xét và lấy ý kiến. Dự thảo kế hoạch cũng phải được đệ trình lên Ủy ban Thượng viện về Giao thông và Nhà ở, Ủy ban Vận tải của Hội đồng, Ủy ban Xem xét Ngân sách và Tài khóa của Thượng viện, và Ủy ban Ngân sách của Quốc hội.

Kế hoạch kinh doanh đầu tiên được ban hành vào năm 2000 với nhiệm vụ được xác định trong Chương 796 của Quy chế năm 1996 (Dự luật Thượng viện 1420, Kopp và Costa). Kể từ đó, Cơ quan đã thông qua và đệ trình kế hoạch kinh doanh trong các năm 2008, 2012, 2014, 2016, 2018 và gần đây nhất là vào năm 2020.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.