“Thật vinh dự khi được đóng vai trò là cầu nối liên lạc giữa Cơ quan và cộng đồng. Điều quan trọng là cộng đồng phải được thông báo về dự án quan trọng này và hiểu rằng tiếng nói của họ thực sự tạo ra sự khác biệt trong các dự án như thế này.”
Laura Hernandez, Giám đốc dự án, MBI Media