Báo cáo cập nhật dự án 2019

2019 Project Update Report CoverBáo cáo Cập nhật Dự án 2019 đáp ứng yêu cầu hai năm một lần của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California về việc cập nhật Cơ quan Lập pháp California về việc phát triển và thực hiện dịch vụ đường sắt cao tốc liên tỉnh. Báo cáo năm 2019 cung cấp các đánh giá toàn diện về:

  • Tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao kể từ Báo cáo cập nhật dự án năm 2017;
  • Cập nhật dự án kể từ Kế hoạch kinh doanh năm 2018; và,
  • Những gì đã học được trong những tháng kể từ khi Kế hoạch kinh doanh năm 2018 được công bố.

 

Các tài liệu

Sacramento Capital

TIẾP XÚC

Báo cáo cập nhật dự án
(916) 324-1541
info@hsr.ca.gov