Chính sách & Kế hoạch Chương trình

Các Chỉ thị về Chính sách Doanh nghiệp Nhỏ của Cơ quan Đường sắt Cao tốc (POLI-SB-01) đảm bảo các Doanh nghiệp nhỏ (SB), bao gồm Doanh nghiệp nhỏ, Doanh nghiệp Cựu chiến binh khuyết tật (DVBEs), Doanh nghiệp Kinh doanh có hoàn cảnh khó khăn (DBE) và Doanh nghiệp nhỏ, được tạo mọi cơ hội thiết thực để tham gia vào chương trình hợp đồng và mua sắm của HSRA. Chỉ thị Chính sách Doanh nghiệp Nhỏ đảm bảo Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ linh hoạt, có thể đạt được, hiệu quả và đáng tin cậy. Chương trình Doanh nghiệp nhỏ thúc đẩy một sân chơi bình đẳng và cơ hội bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ tham gia vào dự án đường sắt tốc độ cao.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.