cover page of small business newsletter with construction imageBản tin Doanh nghiệp Nhỏ

Phiên bản mới nhất của Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ hiện có sẵn. Bạn sẽ gặp một nhà tư vấn kỹ thuật của NorCal cung cấp đánh giá và giám sát các yêu cầu thiết kế cấu trúc, một doanh nghiệp SoCal cung cấp các dịch vụ tiếp cận cộng đồng và tham gia và một doanh nghiệp ở Thung lũng Trung tâm cung cấp các dịch vụ tài nguyên cổ sinh vật học. Chúng tôi cũng giới thiệu bạn với Trình quản lý Tuân thủ Doanh nghiệp Nhỏ mới của chúng tôi.

Lưu trữ Bản tin Doanh nghiệp Nhỏ

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.