Thủ tục đề xuất không được yêu cầu

Hội đồng quản trị đã thông qua Chính sách Đề xuất Không được yêu cầu vào năm 2013 nhằm khuyến khích sự đổi mới của khu vực tư nhân và một cơ chế để đưa các ý tưởng mới lên Cơ quan có thẩm quyền xem xét. Giai đoạn Một / Bản trình bày A, như được mô tả trong các thủ tục bên dưới, nên được chuyển hướng đến unsolicited_proposal [at] hsr.ca.gov.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.