Chính sách xung đột lợi ích của tổ chức

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California đã thông qua Chính sách Xung đột Lợi ích của Tổ chức vào tháng 9 năm 2011, trong đó quy định các tiêu chuẩn đạo đức về hành vi áp dụng cho những cá nhân hoặc tổ chức ký kết hợp đồng với Cơ quan Đường sắt Cao tốc California như được ủy quyền theo mục 185000 et seq. của Bộ luật Tiện ích Công cộng California, và áp dụng cho các nhà thầu phụ cũng như các nhà thầu chính. Chính sách này bổ sung cho Quy tắc xung đột lợi ích chung của Cơ quan và không sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ yêu cầu nào trong Quy tắc đó.

Chính sách này nhằm thực hiện những điều sau: thúc đẩy tính chính trực, tính minh bạch về tính cạnh tranh và tính công bằng trong các hoạt động mua sắm và hợp đồng của Cơ quan; ngăn cản các nhà thầu và người đề xuất đạt được hoặc có vẻ như đạt được lợi thế cạnh tranh không lành mạnh đối với các gói thầu và hợp đồng của Cơ quan có thẩm quyền; cung cấp hướng dẫn để cho phép các nhà thầu đưa ra các quyết định sáng suốt trong khi tiến hành kinh doanh với Cơ quan có thẩm quyền; và bảo vệ lợi ích của Cơ quan và thông tin bí mật và nhạy cảm liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao.

Được áp dụng lần đầu vào năm 2011, chính sách này sau đó đã được cập nhật vào năm 2023.

Chính sách xung đột lợi ích của tổ chức

 

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.