Lịch trình & Tài liệu họp Hội đồng Quản trị năm 2018

Ngày 13 tháng 12 năm 2018 Họp Hội đồng Quản trị

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 11 năm 2018

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 10 năm 2018

Ngày 16 tháng 8 năm 2018 Họp Hội đồng Quản trị

Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 6 năm 2018

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 5 năm 2018

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 4 năm 2018

Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 3 năm 2018

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 1 năm 2018

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.