Lịch họp và Tài liệu của Hội đồng Quản trị

Các cuộc họp của Ban Giám đốc Cơ quan Đường sắt Cao tốc California được tổ chức tại Sacramento, CA và bắt đầu lúc 10:00 sáng trừ khi chương trình làm việc phản ánh khác. Ngày, giờ và địa điểm họp có thể thay đổi; kiểm tra trang web này trước khi đưa ra kế hoạch cuối cùng để tham dự một cuộc họp cụ thể. Nhấp vào liên kết sau để biết chương trình nghị sự và tài liệu cho Các cuộc họp của Ủy ban Tài chính & Kiểm toán.

Lịch họp Hội đồng quản trị năm 2023

 • Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2023
 • Thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023
 • Thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2023 – Đã hủy
 • Thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2023 (dời lịch từ ngày 25 tháng 5 năm 2023)
 • Thứ Năm, ngày 29 tháng 6 năm 2023
 • Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023
 • Thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2023
 • Thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023
 • Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023
 • Thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023
 • Thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2023

 

Tài liệu cuộc họp hội đồng quản trị năm 2023

Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 5 năm 2023

Mục chương trình nghị sự #1 Xem xét Phê duyệt Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 3 năm 2023

Mục chương trình nghị sự #2 Cập nhật xây dựng/Thung lũng trung tâm/Đánh giá lũ lụt

Mục chương trình nghị sự #3 Phân tích lợi ích-chi phí đường sắt tốc độ cao

Mục Chương trình nghị sự #4 Xem xét Phê duyệt Thông báo Tiến hành Số Ba cho Phần Dự án Merced to Madera

Chương trình nghị sự Mục #5 Báo cáo Giám đốc điều hành

Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 2 năm 2023

Mục chương trình nghị sự #1 Xem xét thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 11 năm 2022

Mục chương trình nghị sự #2 Báo cáo của CEO

Mục chương trình nghị sự #3 Yêu cầu ủy quyền chi tiêu

Mục chương trình nghị sự #4 Xem xét cung cấp phê duyệt để đưa ra yêu cầu về năng lực cho hợp đồng dịch vụ kỹ thuật hệ thống đường sắt

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.